เว็บไซต์โรงเรียนบ้านไผ่
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2557