สัปดาห์การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 20-27 กรกฏาคม 2558
ตารางสอบกลางภาค 1/2558


เว็บไซต์โรงเรียนบ้านไผ่