Homepage ครูชัยพฤกษ์ แก้วหย่อง ทดลองเพื่อการศึกษาเท่านั้น
   
     
       
 

   

หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ (เวลาเรียน 1 ช.ม.)

ขอบข่าย ลักษณะรายวิชา

     เป็นวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่ พ.ศ.2544 (ปรับปรุง พ.ศ. 2551 ) ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติการเขียนโฮมเพจด้วยภาษา html การสร้างภาพแอนิเมชั่น การสืบค้นด้วยอินเทอร์เน็ต มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านกระบวนการปฏิบัติ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน จำนวน 1 .0 หน่วยกิต
     แบ่งได้ 11 หน่วยการเรียนรู้ คือ
     หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
     หน่วยที่ 2 การออกแบบเว็บเพจ
     หน่วยที่ 3 โครงสร้างภาษาhtml
     หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง
     หน่วยที่ 5 การเขียนและจัดข้อความ
     หน่วยที่ 6 การออกแบบหัวเว็บเพจและการแทรกภาพ
     หน่วยที่ 7 การแทรกจาวาสคริปต์
     หน่วยที่ 8 การสร้างจุดเชื่อมโยง
     หน่วยที่ 9 การนำเสนอเว็บเพจ
     หน่วยที่ 10 การสร้างภาพแอนิเมชั่น
     หน่วยที่ 11 อินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหน่วยที่ 1

     บอกลักษณะรายวิชา ง42102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีและเกณฑ์การวัดและประเมินผล และกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลการเรียนดีได้
การวัดและประเมินผล มีรายละเอียดที่ใช้ในการวัดและประเมินผลคือ
ภาคความรู้ (K)
     ทดสอบก่อนเรียน เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
     ทดสอบหลังเรียนกลางภาคเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ 2 - 6 จำนวน 10 คะแนน
     ทดสอบหลังเรียนปลายภาคเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ 7- 11 จำนวน 10 คะแนน

ภาคปฏิบัติ วัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียนตามสภาพจริง คือ

  • ด้านความรู้ วัดและประเมินผล จากการเขียนตอบใบงาน ( K)
  • ด้านทักษะกระบวนการ วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติงาน (P)
  • ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลจากพฤติกรรม ( A)
  • ด้านแฟ้มสะสมงาน วัดและประเมินผลจาก แฟ้มสะสมงาน (P)

หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ในการจำแนกคุณภาพ Rubric scoring

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

80-90 คะแนน ได้ผลการเรียน 4 75-79 คะแนน ได้ผลการเรียน 3.5
70-74 คะแนน ได้ผลการเรียน 3 65-69 คะแนน ได้ผลการเรียน 2.5
60-64 คะแนน ได้ผลการเรียน 2 55-59 คะแนน ได้ผลการเรียน 1.5
50-54 คะแนน ได้ผลการเรียน 1 0-49 คะแนน ได้ผลการเรียน 0

ร คือ รอการตัดสินผลการเรียน, มส .คือ ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค คือมี เวลาเรียนไม่ถึง 80 %

ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านการวัดและประเมินผล 3 รายการคือ 1.ด้านความรู้ 2.ด้านทักษะ 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประเมินด้าน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

คะแนน 80-100 หมายถึง ดีเยี่ยม ได้ระดับ 3
คะแนน 70-79 หมายถึง ดี ได้ระดับ 2
คะแนน 50-69 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ได้ระดับ 1
คะแนน 0-49 หมายถึง ควรปรับปรุง ได้ระดับ 0

กิจกรรที่ผู้เรียนปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลการเรียนดีขึ้น

การปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน

1. วางกระเป๋านอกห้องเรียน ของมีค่าเก็บไว้กับตัว ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนและเก็บเป็นระเบียบ ถุงเท้าต้องสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็น
2. อนุญาตให้นำอุปกรณ์เข้าห้องคอมพิวเตอร์ คือ เอกสาร , เครื่องเขียน , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
3. ห้ามนำซอฟแวร์หรือข้อมูลใดๆ มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ ต้องผ่านการอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง
4. มีผ้าสำหรับทำความสะอาด และรักษาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องเรียนก่อนใช้งานทุกครั้ง
5. ใช้เครื่องคอมฯ ของตนเองเท่านั้น ( ครูผู้สอนเป็นผู้กำหนด )
6. เกิดปัญหากับเครื่องคอมฯ ต้องรายงานครูผู้สอนทันที
7. หลังใช้เครื่องคอมฯ ต้องปิดคอมฯ โดยการ Turn off Computer เท่านั้น
9 . หลังเรียน เก็บอุปกรณ์คอมฯ ให้เป็นระเบียบ และเก็บเก้าอี้ซ้อนกัน 2 ตัวไว้ใต้คอมฯ

ารปฏิบัติตนเพื่อให้ได้ผลการเรียนดี

  • เข้าเรียนทุกชั่วโมง ไม่ขาดเรียน มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • ปฏิบัติงานตามใบงานถูกต้องและสมบูรณ์ทุกครั้ง
  • พัฒนาผลงานตนเองนอกเวลาเรียนปกติ เพื่อประเมินและปรับค่าคะแนนใหม่
  • งานที่ปฏิบัติ จะต้องได้ตามเกณฑ์ที่ดีของ Rubric scoring คือ

1. ความรู้ ( K ) นักเรียนจะต้องเขียนตอบคำถามในใบงานให้สมบูรณ์ ถูกต้อง
2. ด้านกระบวนการ (P ) นักเรียนต้องปฏิบัติงาน และมีผลงานที่สมบูรณ์ทุกครั้ง
3. แฟ้มสะสมงาน จะต้องบันทึกและเก็บงานทุกครั้งที่ปฏิบัติ โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์งานที่ถูกต้องตามผู้สอนกำหนด และสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อรับการประเมิน 4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( A) จะต้องปฏิบัติได้ตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติงานให้เสร็จตามเวลากำหนด กลุ่ม/บุคคลที่ทำงานเสร็จ ลำดับที่ 1-10 จะได้ถูกบันทึก 2 ดาว เสร็จตามเวลาปกติ ได้ 1 ดาว เพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
6. แบบบันทึกแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาผลงานนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียน เพื่อซ่อม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานของตนเอง และนักเรียนที่ยังไม่พอใจในผลงานตนเอง สามารถพัฒนางานให้ดีเยี่ยมขึ้นอีกเพื่อปรับค่าคะแนนให้สูงขึ้น

 


Copyright © 2010 : Banphai school Banphai Khonkaen 40110.
mail to : kaewyongkk@hotmail.com
Display 1024*768 pixecls or more
Last updated 15 August 2010