Search found 18 matches

by tanakorn
05 May 2019 16:07
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 5071

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ฉบับชั่วคราว)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
by tanakorn
20 Apr 2019 19:03
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
Replies: 0
Views: 3220

เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
- เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (12 ห้อง)
- และเลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (12 ห้อง)
by tanakorn
10 Apr 2019 06:50
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4
Replies: 0
Views: 2279

เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1,ม.4

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ สำหรับเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในครั้งถัดไป
by tanakorn
07 Apr 2019 15:56
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 4777

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนตวรจสอบห้องและเลขที่ของตนเองให้ดี เพื่อความสะดวกในการมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ ม.4 มอบตัว ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศ วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 0...
by tanakorn
05 Apr 2019 16:08
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 4218

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-พลศึกษา แผนการเรียน ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน ดนตรี-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ หม...
by tanakorn
02 Apr 2019 18:36
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
Replies: 0
Views: 6063

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสมัครสอบทั่วไป หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้...
by tanakorn
29 Mar 2019 14:07
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ
Replies: 0
Views: 4376

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1, ม.4 ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
26 Mar 2019 16:26
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ
Replies: 0
Views: 1298

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
24 Mar 2019 15:24
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
Replies: 0
Views: 992

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้านักเรียนเข้าเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ตามเอกสารที่แนบ
by tanakorn
23 Mar 2019 14:21
Forum: ประชาสัมพันธ์
Topic: บทคัดย่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Replies: 0
Views: 226

บทคัดย่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้ศึกษา นางบัวสุวรรณ โสภา
ปีที่เสนอ 2562

เอกสารที่แนบ