Page 1 of 1

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างแพร่หลาย และรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ควบคุม เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านไผ่ จึงกำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564 โดยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ