Page 1 of 1

ประกาศผลสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Posted: 12 Mar 2019 16:48
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ EIS และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ตามเอกสารที่แนบ