Page 1 of 1

นักเรียนชั้น ม.3 (รร.เดิม) ลำดับสำรอง ผ่านการคัดเลือก

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ให้นักเรียนชั้น ม.3 (โรงเรียนเดิม) ที่ได้ลำดับสำรอง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

> แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ลำดับสำรองที่ 1 - 4
> แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คอมพิวเตอร์ ลำดับสำรองที่ 1 - 3

และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว มาสอบ ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
#หากไม่มาสอบวัดความรู้ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์