Page 1 of 1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
- ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป

รายงานตัว
31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 โรงเรียนบ้านไผ่
หลักฐานการรายงานตัว: บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

มอบตัวและลงทะเบียนเรียน
3 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่

นักเรียนสามารถปริ้นท์ใบมอบตัวและเขียนข้อมูลมาจากที่บ้านได้นะคะ

#อันดับสำรองไม่ต้องมารายงานตัว
.