Page 1 of 1

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Posted: 28 May 2021, 18:33
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านไผ่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ - ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
พนักงานโรเนียว จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องบุคคล โรงเรียนบ้านไผ่ อาคาร 4
ภายในวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ