Page 1 of 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Posted: 02 Apr 2019 18:36
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนักเรียนสมัครสอบทั่วไป

หมายเหตุ
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้งนี้ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย
*** หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!! ***