Page 1 of 1

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Posted: 05 Apr 2019 16:08
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-พลศึกษา
แผนการเรียน ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน ดนตรี-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านไผ่ ทั้งนี้ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์!!