Page 1 of 1

ทดสอบมรรถภาพทางวิชาการ ป.6

Posted: 07 Jan 2020 15:18
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 42

รับสมัคร 13-22 มกราคม 2563
สอบ 25 มกราคม 2562

ตามเอกสารที่แนบ