Page 1 of 1

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

Posted: 05 Feb 2020 18:27
by tanakorn
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

ให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนรวม อันดับที่ 1-10 และ นักเรียนที่สอบได้คะแนนอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรายวิชา
ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ของท่าน หากมีการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อที่.. ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่ ภายในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น !