Page 1 of 1

ประกาศเลื่อนกำหนดการรับประกาศนียบัตร

Posted: 27 Mar 2020 13:38
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562