Page 1 of 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4

Posted: 25 May 2020 18:57
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มาสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านไผ่

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้
1. เตรียมหลักฐานแสดงตัว (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิม)
2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด

หากไม่มาสอบคัดเลือกตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์