Page 1 of 1

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Posted: 26 Aug 2020 15:32
by tanakorn
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานบริการ นักการภารโรง และพนักงานโรเนียว

ตามเอกสารที่แนบ