Page 1 of 1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ

Posted: 21 May 2021 09:56
by tanakorn
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
- มาสอบวัดความรู้ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.
- รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์