Page 1 of 1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

Posted: 24 May 2021 11:15
by tanakorn
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนสมัครสอบทั่วไป ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
เอกสารการมอบตัวตามเอกสารที่แนบ

หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์