Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านไผ่ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร เป็นประธานในพิธี