Banphai School


World Class Standard Schoolลงนามความร่วมมือในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น เดินทางเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ณ หอประจำโรงเรียนบ้านไผ่ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖