Banphai School


World Class Standard Schoolประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดขอนแก่น

     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านไผ่รับการประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการลูกม่วง-ขาว ร่วมใจสร้างวินัยจราจร" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดขอนแก่น" ประจำปี 2561 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page