Banphai School


World Class Standard Schoolการอบรมปฏิบัติการโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่

     วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 นายนพภา  นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page