Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรกรรมการสภานักเรียน "เครือข่ายสภานคร"

     วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนากรรมการสภานักเรียน "เครือข่ายสภานคร" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนก่น

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page