Banphai School


World Class Standard Schoolเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน

     วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ 21

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page