Banphai School


World Class Standard Schoolงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2561

     วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี 2561 โดย นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง