Banphai School


World Class Standard Schoolต้อนรับ ผอ.สวัสดิ์ แก้วชนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่

     วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ โดย นายพงศกร  อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง