Banphai School


World Class Standard Schoolคปภ.มอบรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๑

     วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวสมลักษณ์  แซ่เตี๋ยว ผู้ชำนาญงานอาวุโส  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดขอนแก่น มอบเงินรางวัลให้กับโรงเรียนบ้านไผ่ คณะครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัล "โครงการยุวชนประกันภัย" ประจำปี ๒๕๖๑ ในระดับจังหวัด ซึ่งโรงเรียนบ้านไผ่ได้รับรางวัล ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ประเภท คณะครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ และเกียรติบัตร ประเภทนักเรียน (เพลง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร โดยนายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นผู้รับมอบ

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง