Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

     วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สำนักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ ศูนย์ปฏิบัติการสอบสวนดคีพิเศษ (DSI) เขตพื้นที่ ๔ โรงเรียนบ้านไผ่ และโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านไผ่ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page