Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี ๒๕๖๑ และเป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page