Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒

     วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

[ภาพกิจกรรม]

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page