Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน K.K.5 OPEN HOUSE

     วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน K.K.5 OPEN HOUSE "เปิดบ้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ไทยแลนด์ 4.0" กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงผลงานของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page