Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรนักเรียนต้นแบบและเกียรติบัตรลูกสาวของแผ่นดิน

     วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดนักเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ "ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด" 

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page