Banphai School


World Class Standard Schoolมอบโล่รางวัลโครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการ ป.๖

     วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครั้งที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑

[ภาพกิจกรรม]