Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการคนบ้านไผ่ ฮักแพงแบ่งปัน

    วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ อำเภอบ้านไผ่ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในเขตอำเภอบ้านไผ่ ผู้มีความสามารถด้านวิชาการศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี มีความกตัญญู และมีความซื่อสัตย์  โดยนายรุจน์ รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]