Banphai School


World Class Standard Schoolส่งคุณครูวิชาญ โพธิ์นอก รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมส่ง คุณครูวิชาญ  โพธิ์นอก รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด ๑] [ภาพชุด ๒]