Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการศึกษาดูงานและอบรมศักยภาพบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่

     โรงเรียนบ้านไผ่ นำโดย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู ร่วมศึกษาดูงานและอบรมศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครนายก วิทยากรอบรมโดย ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย  อดีตศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]