Banphai School


World Class Standard Schoolโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒

     วันอังคารที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๒ “กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ครู-อาจารย์ และนักเรียนด้านการประกันภัย” ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]