Banphai School


World Class Standard SchoolSIAO MODEL Symposium 2019

     วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านไผ่นำโดย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมงานการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสังกัด สพม.๒๕  SIAO MODEL Symposium 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดย นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]