Banphai School


World Class Standard Schoolพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ณ ศูนย์วิทยบริการ

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page