Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

     วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

[ภาพกิจกรรม]