Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมวันทานะบาตะ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทานะบาตะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๒  

[ภาพกิจกรรม]