Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรนักศึกษาวิชาทหาร

     วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ห้วงการฝึก ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 

[ภาพกิจกรรม]