Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรลูกเสือและยุวกาชาด

     วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม "โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ" ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมอบเกียรติบัตรให้กับยุวกาชาดที่เข้าร่วมงานยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page