Banphai School


World Class Standard Schoolวันสันติภาพสากล วันเยาวชนแห่งชาติ และพิธีจับพุ่มสลาก ประจำปี ๒๕๖๒

     วันศุกร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากล วันเยาวชนแห่งชาติ และพิธีจับพุ่มสลากการแข่งขันกีฬาภายใน ๖ คณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดถือพุ่มสลาก และให้ประธานสีจับสลากเพื่อจัดตำแหน่งลำดับของแต่ละคณะสี

[ภาพกิจกรรม]