Banphai School


World Class Standard Schoolมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านไผ่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายเบญจกูล  ศิริพรรณ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่   เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ 

[ภาพกิจกรรม]