Banphai School


World Class Standard Schoolประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

     วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเบญจกูล  ศิริพรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธาน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อด้วย ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ บรรยายภาพรวมโรงเรียน และแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]