Banphai School


World Class Standard Schoolเลี้ยงรับครูที่ย้ายเข้าใหม่ และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

     วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านไผ่จัดงานเลี้ยงรับคุณครูที่ย้ายเข้าใหม่ และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]