Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[ภาพกิจกรรม]