Banphai School


World Class Standard Schoolวันครู ครั้งที่ ๖4 ประจำปี ๒๕๖3

    

      วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมงานวันครู ในส่วนของการจัดงานวันครู อำเภอบ้านไผ่ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" โดย นายรุจน์  รังษี  นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]