Banphai School


World Class Standard Schoolกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน K.K.5 OPEN HOUSE

     วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน K.K.5 OPEN HOUSE กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแสดงผลงานของนักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ และหอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]