Banphai School


World Class Standard Schoolแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.๖ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

     วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สวัสดิ์  แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ มอบตุ๊กตาแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

[ภาพกิจกรรม]